ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มข้าวคุณธรรม
ด้าน/ประเภท/ชนิด
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดตั้ง
2556
รางวัล
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขที่ 268 หมู่ที่ 7 บ้านสว่าง ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
  แผนผังที่ตั้ง
ผู้ประสานงาน
คุณนิคม ประธานกลุ่มข้าวคุณธรรม
06-2662-1009
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

กลุ่มข้าวคุณธรรมได้ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีชาวนาและการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติให้ปรากฏเป็นรูปธรรมด้วยการทำเกษตรอินทรีย์และการขยายองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ร่วมกันแบบพี่น้องเหมือนครอบครัวเดียวกัน มีความอบอุ่น เข้มแข็ง มีความรัก ความสามัคคี ปรารถนาดีและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ชุมชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยไร้สารพิษ สุขภาพจิตดีและกายแข็งแรง ทรัพยากรธรรมชาติเพียงพอเพราะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างพอประมาณ มีจิตวิญญาณการเป็นชาวนา และเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ขยายผลไปสู่เกษตรกรให้กว้างขวางเสมือนหนทางแห่งการพัฒนาคน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่ประเทศชาติต่อไป

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้