ศูนย์เรียนรู้ ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.บ้านหินขาว
หน่วยงาน
ธ.ก.ส.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2554
รางวัล
หมู่ที่ 9 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายวิทยา ทองใหญ่
0817976949
-
ผู้ประสานงาน
นายวิทยา ทองใหญ่
0817976949
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด


        บ้านหินขาว เป็นหมู่บ้านที่จัดตั้งใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2539 โดยแยกหมู่บ้านจากหมู่ที่ 6 บ้านบางปรุเหนือ ตำบลกะเปอร์ ผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายยุทธกิจ อิสสระราษฎร์ ชื่อหมู่บ้านตั้งขึ้นตามชื่อห้วยสายานหินขาว เป็นหมู่บ้านที่จัดตั้งใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2539 โดยแยกหมู่บ้านจากหมู่ที่ 6 บ้านบางปรุเหนือ  ตำบลกะเปอร์  ผู้ใหญ่บ้านคนแรก  คือ  นายยุทธกิจ  อิสสระราษฎร์  ชื่อหมู่บ้านตั้งขึ้นตามชื่อห้วยสายหลัก  ของหมู่บ้านคือ ห้วยหินขาว ราษฎรที่เข้ามาอยู่อาศัยมาจากหลายท้องที่ เช่น  นครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี  ชุมพร  และจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  แม้ว่าชาวหินขาวมาจากหลายท้องที่  แต่ชาวบ้านหินขาวก็ยังอยู่ร่วมกันด้วยความสมัครสมานสามัคคี  เป็นชุมชนที่เดินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพึ่งตนเองได้  มีการเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน  ช่วยเหลือกันแบบพี่แบบน้อง  แบ่งบันและมีความสงบสุข  โดยมีการรวมกลุ่มกัน  ทำกิจกรรมภายในหมู่บ้าน  อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

        แนวทางการพัฒนา  บ้านหินขาว หมู่ที่  ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง มีแนวคิดที่จะพัฒนาหมู่บ้าน โดยการยึดการทำกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในหมู่บ้าน ซึ่งการดำเนินการเริ่มต้นจากสมาชิกในหมู่บ้านได้เข้ามาร่วมกันจัดทำแผนชุมชน  เพื่อใช้เป็นแบบแผนในการพัฒนาหมู่บ้าน  พร้อมกับมีการขับเคลื่อนแผนชุมชน  มีการวิเคราะห์แผน  แล้วส่งโครงการเร่งด่วนตามความจำเป็นให้กับองค์การบริหาร     ส่วนตำบลกะเปอร์เพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนา  3  ปี  แผนพัฒนา  5  ปี  และหน่วยงานอื่น ๆ  โดยผ่านการประชาคมของราษฎรในหมู่บ้าน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาหมู่ คือ การพึงตนเอง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำกิจกรรมในหมู่บ้านมีการดำเนินการกิจกรรมหลายอย่างจนสามารถส่งผลต่อการพัฒนาหมู่บ้านในเรื่องหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีกลุ่มองค์กรจากภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไป ได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้วิธีการดำเนินการ
        บ้านหินขาว ได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหมู่บ้านที่มีการพึงพาตนเองในเรื่องของ การดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย จนเป็นที่สนใจของหมู่บ้านใกล้เคียง และมีชื่อเสียงในระดับจังหวัดของจังหวัดระนอง และได้มีการพัฒนาหมู่บ้านเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  โดยการสนับสนุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์  มีฐานเรียนรู้ต่าง ๆ  เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านและภายนอกได้เข้ามาศึกษาอบรม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  แล้วนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตของตนเอง  เช่น  ฐานข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียง  ฐานเกษตรอินทรีย์  ฐานการปลูกผักสวนครัว ฐานครอบครัวพัฒนาดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง  ทำให้ราษฎรในหมู่บ้านมีชีวิตที่ดีขึ้น  มีความอยู่ดีกินดี ซึ่งมีผลการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมลดรายจ่าย เช่น ปลูกผักสวนครัวที่จำเป็นต่อการบริโภคในครัวเรือน ทำของใช้ในครัวเรือน  เช่น  น้ำยาล้างจาน  สบู่  น้ำยาซักผ้า ทำปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยชีวภาพ  ฮอร์โมนบำรุงพืช  ยาสมุนไพรกำจัดแมลงไว้ใช้เอง การทำบัญชีครัวเรือน  บัญชีต้นทุน  เพื่อลดรายจ่ายและกิจกรรมต่างๆมากมาย 

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้