ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ฯ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอ่างเก็บน้ำห้วยเคลิ้ม/ดต.ปัญญา ประชาชิต
ประเภท
เกษตรทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดตั้ง
2560
281 หมู่ที่ 3 บ้านนาขาม ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ศูนย์ศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่ศูนย์ศึกษา
ตู้ ปณ.21 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอ่างเก็บน้ำห้วยเคลิ้ม/ดต.ปัญญา ประชาชิต ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเป็นข้าราชการบำนาญ มีพื้นที่ทำการเกษตร 20 ไร่ มีรายได้ 256,000 บาท
ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ โดยพออยู่ พอกิน พอเพียง และนำความรู้จากศูนย์ศึกษาฯ ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองและถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกเครือข่าย
เบอร์โทรศัพท์ 084-7889104

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้