ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ฯ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเหล่า/นายอำนวย สมยาภักดี
ประเภท
เกษตรทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดตั้ง
2560
183 หมู่ที่ 6 บ้านเหล่า ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ศูนย์ศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่ศูนย์ศึกษา
ตู้ ปณ.21 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเหล่า/นายอำนวย สมยาภักดี
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ทำการเกษตร 30 ไร่ รายได้106,000 บาท
ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริโดยพออยู่ พอกิน พอเพียง และนำความรู้จากศูนย์ศึกษาฯ ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองและถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกเครือข่าย
เบอร์โทรศัพท์ 080-4751823

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้