ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ธุรกิจขนาดใหญ่
ปีที่จัดตั้ง
2556
รางวัล
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขที่ 1858/87-90 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
ผู้ประสานงาน
คุณวิเชียร รุ่งพูนทรัพย์
wichian@se-ed.com
02-739-8699
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

บริษัทฯ เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า “ผลสัมฤทธิ์จากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้" แท้จริงไม่ได้ทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องประสบกับปัญหาเศรษฐกิจอันเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างระมัดระวัง มีภูมิคุ้มกันและมีองค์ความรู้เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับตัว และแก้ปัญหาต่างๆ ให้กลับมาเป็นบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจที่ดีกว่าเดิม เมื่อวิกฤติการณ์เหล่านั้นผ่านพ้นไป และทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจที่ดีในระยะยาวสานต่อเจตนารมณ์ และพันธกิจที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างยั่งยืน โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลประโยชน์จากคุณค่านั้นอย่างสมดุลและเป็นธรรม

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้