ศูนย์เรียนรู้ ศปร.
นาย ไพบูลย์ กันทะใจ
หน่วยงาน
ศปร.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
-
บ้านเวียงแก้ว ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
นำทางบนแผนที่   แผนผังที่ตั้ง
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นาย ไพบูลย์ กันทะใจ
089-7579511
-
ผู้ประสานงาน
นาย ไพบูลย์ กันทะใจ
089-7579511
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

พื้นที่ทั้งหมด 2 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตรผสมผสาน จำนวน 1 ไร่ ประกอบไปด้วยฐานการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมต่างๆ เช่น
- การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ ปัจจุบันให้ผลผลิตแล้วสามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้รายวันให้กับครอบครัว
- การเลี้ยงปลาในบ่อดินเพื่อบริโภคในครัวเรือน
- การปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคภายในครัวเรือน
- การเพาะเห็ดในโรงเรือน
สามารถการจัดพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานได้อย่างเหมาะสม ผลผลิตที่ได้นำไปจำหน่ายในแหล่งชุมชน ผลจากการติดตาม ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังต้องปรับปรุงกิจกรรมด้านปศุสัตว์ให้มีความหลากหลาย และควรเพิ่มกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษให้มากขึ้นกว่าเดิม

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้