ศูนย์เรียนรู้ กอ.รมน.-กศน.
ฐานเรียนรู้เรื่องการทำน้ำหมักชีวิภาพ ตำบลราตาปันยัง เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ให้ประชาชนเข้ามาเรียนรู้เรื่องการทำปุ๋ย โดยสาธิตการทำปุ๋ย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 1 ต.ราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ฐานเรียนรู้เรื่องการทำน้ำยาอเนกประสงค์ โดยมี นางฮาลีเมาะ ดาราแม เป็นวิทยากร มีกลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไป ณ กศน.ตำบลราตาปันยัง
จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้นักศึกษา ลงพื้นที่ศึกษาฐานเรียนรู้การทำปุ๋ย เเละการปลูกผัก ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพังกับ หมู่ที่3 ต.ราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
กศน.ตำบลราตาปันยัง
หน่วยงาน
กอ.รมน.-กศน.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ด้านความมั่นคง
ปีที่จัดตั้ง
2558
รางวัล
-
หมู่ 1 อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
นำทางบนแผนที่   แผนผังที่ตั้ง
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายซุลฟะห์ หะยีอาลี
ummihaifaa@gmail.com
0807070872
-
-
0807070872
ผู้ประสานงาน
นางสาวภัทราพร ภัทรวิศิษฏ์
Phattara999@gmail.com
0810980698
-
-
neet58

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

- มีการจัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยการนำนักศึกษาศึกษาเเหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ตำบลที่เป็นต้นเเบบเศรษฐกิจพอเพียง
- มีการเชิญปราชญ์เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเเละการทำบัญชีครัวเรือน
- ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลราตาปันยัง เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ให้ประชาชนเข้ามาเรียนรู้เรื่องการทำปุ๋ย โดยสาธิตการทำปุ๋ย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ฐานสาธิตการปลูกพืชไร่ตามฤดูกาล เช่น ถั่วฝักยาว ข้าวโพด ผัก พริก มะเขือ

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้