ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเกษตรยั่งยืนตำบลครีเมืองชุม
ด้าน/ประเภท/ชนิด
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณพรรณพิมล ปันคำ เลขที่ 59 หมู่ที่ 7 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
นำทางบนแผนที่  
ผู้ประสานงาน
คุณพรรณพิมล ปันคำ (ประธานกลุ่ม)
08-1025-5598
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านเกษตรยั่งยืนตำบลศรีเมืองชุมได้ก่อตั้งเมื่อ 21 ธ.ค. 2545 โดยมีนางพรรณพิมล ปันคำ เป็นประธานกลุ่ม ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความเข้าใจและแก้ไขปัญหาของตัวเองและสมาชิก เพราะที่ผ่านมาเกษตรกรต้องประสบปัญหาความยากจนตลอดจน ความเสื่อมโทรมของสภาพชีวิต และสภาพแวดล้อม โดยมีสาเหตุมาจากการปลูกพืชเคมีเชิงเดียวอย่างเข้มข้นเกษตรกรจึงตกอยู่ในภาวะต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกมากกว่าการพึ่งตนเองไม่ว่าจะเป็นปัจจัยการผลิต การตลาด โดยที่เกษตรกรเป็นเพียงผู้ผลิต ไม่ได้กำหนดราคาปัจจัยและราคาขายผลผลิต จนนำไปสู่การเป็นหนี้สินพอกพูนและทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนระบบนิเวศน์ถูกทำลาย
กลุ่มเกษตรยั่งยืนตำบลศรีเมืองชุมจึงได้มีการระดมปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน เพื่อให้รู้แนวทางแก้ไขปัญหาและหาหนทางออกของตัวเองโดยการจัดทำแผนรองรับการแก้ไขปัญหาของตัวเองในอนาคตของสมาชิก โดยยึดแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้มีการผลิตตามรูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืน แบบครบจงจร ทั้งการผลิต การแปรรูปและการตลาด ลดเลิกการใช้สารเคมีทุกขั้นตอน ทำการเกษตรที่คำนึงถึงระบบนิเวศน์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทำการเกษตรเพื่อกิน เหลือกินแล้วขาย และแปรรูป ซึ่งเน้นการทำเกษตรแบบสมัยก่อนที่ไม่พึ่งพาสารเคมีและใช้กระบือเป็นแรงงานในการไถนา และเป็นแรงขับเคลื่อนเพื่อความหลากหลายในไร่นา ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก นำวัตถุดิบในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด หลังจากที่เริ่มพัฒนากลุ่มของตนให้เห็นเป็นรูปธรรมจึงเกิดแนวคิดให้เกิดการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริงในแปลงนาเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนโดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมดิน การปรับปรุงบำรุงดิน การศึกษาระบบนิเวศน์ การกำจัดแมลงอย่างสมดุล การลดต้นทุนด้วยการฝึกปฏิบัติทำปุ๋ยหมักจากจุลินทรีย์ ปุ๋ยนํ้าหมักฮอร์โมน ปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพเพื่อทดแทนปุ๋ยเคมี

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้