ศูนย์เรียนรู้ ศปร.
นาย ประสาน พรมใจ
หน่วยงาน
ศปร.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2556
รางวัล
-
198 หมู่ 5 บ้านเจดีย์โค๊ะ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นาย ประสาน พรมใจ
081-7271693
-
ผู้ประสานงาน
นาย ประสาน พรมใจ
081-7271693
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

พื้นที่ทั้งหมด 2 ไร่ ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้เกษตรผสมผสานต่าง ๆ เช่น
- การเลี้ยงสัตว์ คือ ไก่พื้นเมือง, โค, สุกร
- การปลูกผักปลอดสารพิษ
- การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
- การปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น
สามารถอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงาน ผลผลิตที่ได้นำไปจำหน่ายในร้านของตนเอง
ผลจากการติดตามในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังต้องปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลของแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมและต่อยอดกิจกรรมด้านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อใช้กำจัดศัตรูพืช

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้