ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ฯ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดงยอ/นางสุภารัตน์ โพธิพันธุ์
ประเภท
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
153 บ้านดงยอ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ศูนย์ศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่ศูนย์ศึกษา
ตู้ ปณ.21 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดงยอ/นางสุภารัตน์ โพธิพันธุ์
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ทำการเกษตร 7 ไร่ รายได้384,497 บาท
ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริโดยจัดทำแปลงเกษตรผสมผสานเป็นต้นแบบของหมู่บ้าน และนำความรู้จากศูนย์ศึกษาฯ ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองและถ่ายทอดความรู้
ให้กับสมาชิกเครือข่าย
ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดเกษตรกรต้นแบบของ สำนักงาน กปร.
เบอร์โทรศัพท์ 082-21130248.

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้