ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ฯ
นางศรีแก้ว นิประพันธ์
ประเภท
การเพาะเห็ด ผลิตเชื้อเห็ดครบวงจร และเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
ปีที่จัดตั้ง
2560
42 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
นำทางบนแผนที่  
ศูนย์ศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่ศูนย์ศึกษา
237 หมู่ 4 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
ชื่อเกษตรกร/ผู้แทน : นางศรีแก้ว นิประพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ : 084-6151716
สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
พิกัดที่ตั้ง : 47Q(x) 0531291 (Y) 2102503
ระยะทางการเดินทาง : ระยะทางเริ่มต้นจากศูนย์ศึกษาฯ 22 กิโลเมตร
ความพร้อม/จำนวนผู้มาเยี่ยมชมที่สามารถรับได้ (ต่อครั้ง) : 10 คน
ความพร้อม/จำนวนผู้พักแรมที่สามารถรับได้ในแต่ละครั้ง : ไม่พร้อมรับผู้พักแรม
ก่อนเข้าร่วมโครงการกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เดิมครอบครัวมีอาชีพรับจ้างในฟาร์มเห็ดเอกชน ในทุกๆวันได้ดำเนินกิจกรรมการเพาะเห็ดทุกขั้นตอน ได้เริ่มรู้จักวัสดุอุปกรณ์ และเรียนรู้ขั้นตอน ฝึกปฏิบัติ จนเกิดความชำนาญ ร่วมกับการหมั่นสังเกตเรื่องของโรค แมลง ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น รวมถึงได้นำมาทดลองทำที่บ้านหลายๆครั้ง จนสามารถทำได้ ในตอนนั้น ครอบครัวยังขาดแคลนเงินทุน ตนเองและสามีจึงต้องทำงานรับจ้างต่อไป ระยะเวลาหนึ่งเพื่อสะสมทักษะประสบการณ์ไปเรื่อยๆ เมื่อมีทุนจึงได้ออกมาทำด้วยตนเอง
หลังเข้าร่วมโครงการกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เมื่อได้ลงทุนทำกิจกรรมเพาะเห็ดด้วยตนเอง ด้วยความขยัน มุ่งมั่นตั้งใจ นำความรู้ ประสบการณ์ที่สั่งสมมามาใช้ในการดำเนินกิจกรรม ร่วมกับการหาความรู้เพิ่มเติมจากการอบรมที่ศูนย์ศึกษาและนำเทคนิควิธีไปปรับปรุงกิจกรรมของตน จนสามารถเพาะเห็ดได้ดี ซึ่งครอบครัวได้เลือกเพาะเห็ดหอมเพียงอย่างเดียว ซึ่งตนคิดว่ามีราคาสูง สามารถทำได้เป็นอย่างดี ประกอบกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศได้เปรียบสามารถเพาะได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี มาวันนี้สามารถส่งลูกเรียนจบการศึกษา เกิดรายได้หมุนเวียน ชำระหนี้สินที่มีอยู่และมีเงินเก็บออม
พื้นที่ดำเนินการ - จำนวน 8 ไร่
แบ่งเป็น - พื้นที่อยู่อาศัย โรงเห็ด และพื้นที่ปลูกไม้ผล จำนวน 8 ไร่
ฐานการเรียนรู้และหัวข้อการเรียนรู้
- การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (เห็ดหลินจือ เห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู เห็ดหอม)
- การผลิตก้อนเห็ดจำหน่าย
กิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติ
- การผลิตก้อนเชื้อเห็ด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้