ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บมจ. บางจากปิโตรเลียม
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ธุรกิจขนาดใหญ่
ปีที่จัดตั้ง
2554
รางวัล
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
ผู้ประสานงาน
คุณธนา (เจ้าหน้าที่ CSR)
Thana_m@bangchak.co.th
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

บางจากฯ ได้นำหลักความพอประมาณมาส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน โดยประสานเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจเพื่อให้การสร้างประโยชน์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาทิ การพัฒนาธุรกิจปั๊มชุมชน โดยบางจากฯ ได้เสนอให้กลุ่มสหกรณ์การเกษตรซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้และโอกาสทางสังคมน้อย มาดำเนินกิจการสถานีบริการน้ำมัน ด้วยการใช้ประโยชน์จากสถานที่ของสหกรณ์การเกษตรเป็นที่ตั้ง ส่วนบางจากฯ เพียงแต่นำธุรกิจและความรู้ด้านการบริหารจัดการไปให้ โดยมีตลาดคือสมาชิกภายในชุมชนซึ่งเป็นผู้บริโภคน้ำมันอยู่แล้ว กำไรจากการดำเนินธุรกิจก็จะปันผลกลับไปสู่สมาชิกที่เข้ามาใช้บริการ เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อประโยชน์ต่อกิจการอื่น นอกจากนี้ บางจากฯ ยังได้คัดสรรผลิตภัณฑ์จากชุมชนมาเป็นของสมนาคุณผู้ใช้น้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน โดยบางจากฯ ได้เข้าไปช่วยในการกำหนดมาตรฐานการผลิตและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ชุมชนได้มีโอกาสนำสินค้ามาจำหน่ายในตลาด เป็นการสร้างงานภายในชุมชน ทำให้ไม่ต้องมีการย้ายถิ่นฐานมาหางานทำในเมือง ช่วยลดปัญหาสังคมได้อีกทางหนึ่ง รวมทั้งในคราวที่เกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด บางจากฯ ก็ได้รับซื้อสินค้าเกษตร เช่น มะนาว มะขามมาเป็นของสมนาคุณ เพื่อช่วยเกษตรกรในภาวะราคาตกต่ำด้วย
ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 15 ปีแล้ว ที่บางจากฯ ได้พัฒนาธุรกิจปั๊มชุมชนให้ขยายมากกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งหลายแห่งสามารถพัฒนาจากปั๊มขนาดเล็ก เป็นปั๊มขนาดมาตรฐานเปิดจำหน่ายน้ำมันบริการให้กับประชาชนทั่วไป เอื้อประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์กว่า 1 ล้านครัวเรือนหรือราว 4 ล้านคน

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้