ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนบ้านบางโรง
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2556
รางวัล
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณจีรศักดิ์ ท่อทิพย์ เลขที่ 2/2 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 
ผู้ประสานงาน
คุณสำราญ
0-7660-4414
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ชุมชนบ้านบางโรง เป็นผู้มีศักยภาพในการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีประสบการณ์ ปี 2513 ชุมชนมีนายทุนสัมปทานได้มาซื้อที่ดินของคนในชุมชนและตัดไม้เผาทำลายป่า ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมและลดลง เกิดปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน
ต่อมาปี 2539 รัฐบาลได้ปิดสัมปทานป่าเป็นโอกาสดีที่ชุมชนได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้มัสยิดกลางเป็นศูนย์รวมใจนำหลักการทางศาสนาแก้ปัญหาชุมชน ทำความเข้าใจและเรียนรู้การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงผ่านการเทศนาธรรมประจำทุกๆ วันศุกร์ของสัปดาห์ จัดการประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรของชุมชนด้วยเหตุผล ความรู้ความเข้าใจ และตัดสินใจนำไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนทุกๆ 4 ปี อย่างรอบคอบ ให้ “คน” เป็นจุดศูนย์กลางในการขับเคลื่อนและยึดหลัก 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การสร้างชุมชนเป็นองค์กรองค์ความรู้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ และการสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข ทำให้ชุมชนมีภูมิคุ้มกันทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้