ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนบ้านบางโรง
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2556
รางวัล
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณจีรศักดิ์ ท่อทิพย์ เลขที่ 2/2 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
  แผนผังที่ตั้ง
ผู้ประสานงาน
คุณจิรศักดิ์ (ผู้นำชุมชน)
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

จุดเด่น - การรวมกลุ่มออมทรัพย์อัลอามานะห์ บ้านบางโรง และพัฒนาจนเป็นธนาคารชุมชน - การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลน ทรัพยากรชายฝั่งทะเล - การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ - ดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาอิสลาม และมีมัสยิดเป็นศูนย์กลาง

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้