ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ฯ
นายอุ่นเรือน ไทยใจอุ่น
ประเภท
ปศุสัตว์
ปีที่จัดตั้ง
2560
96 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
นำทางบนแผนที่  
ศูนย์ศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่ศูนย์ศึกษา
237 หมู่ 4 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ เกษตรกรดีเด่นด้านปศุสัตว์
ชื่อเกษตรกร/ผู้แทน : นายอุ่นเรือน ไทยใจอุ่น
หมายเลขโทรศัพท์ : 084-6128560
สถานที่ตั้ง : 96 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
พิกัดที่ตั้ง : 47Q(x) 0522392 (Y) 2081671
ระยะทางการเดินทาง : ระยะทางเริ่มต้นจากศูนย์ศึกษาฯ 13 กิโลเมตร
ความพร้อม/จำนวนผู้มาเยี่ยมชมที่สามารถรับได้ (ต่อครั้ง) : 80 คน
ความพร้อม/จำนวนผู้พักแรมที่สามารถรับได้ในแต่ละครั้ง : ไม่พร้อมรับผู้พักแรม
ก่อนเข้าร่วมโครงการกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เกษตรกรเล่าว่าเดิม ตนเองประกอบอาชีพทำนา ปลูกพืชผักไม่หลากหลาย เพื่อเป็นรายได้จุนเจือครอบครัว แต่ผลผลิตเหล่านั้นขึ้นอยู่กับฤดูกาลและราคาของท้องตลาด รายได้ที่ได้รับจึงไม่แน่นอน ซึ่งตอนนั้นตนเองมีความคิดว่าอยากหาอาชีพเข้ามาเสริมรายได้จากการทำนาและปลูกผัก อีกทั้งครอบครัวยังมีเวลาว่างหลังจากฤดูกาลเพาะปลูก จึงมองหาอาชีพที่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง จึงเข้าไปศึกษาดูงานและฝึกอบรมจากศูนย์ศึกษาฯ โดยเริ่มแรกตนเองได้เลือกกิจกรรมการเลี้ยงโคนม ได้รับองค์ความรู้และได้รับการสนับสนุนพันธุ์โคนมไปทดลองเลี้ยง เมื่อดำเนินการไประยะหนึ่งจึงพบว่าการเลี้ยงโคนมเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างละเอียด ต้องดูแลเอาใจใส่ และใช้แรงงานในการดูแลมาก ในตอนนั้นอายุเพิ่มมากขึ้น สุขภาพไม่เอื้ออำนวย จึงเลิกกิจกรรมนี้ไป และหากิจกรรมด้านปศุสัตว์ประเภทอื่นๆเข้ามาดำเนินการ ซึ่งตนเองและครอบครัวมีความชอบในงานปศุสัตว์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมจากศูนย์ศึกษาฯ และเลือกกิจกรรมเลี้ยงโคพื้นเมือง สุกร ไก่พื้นเมือง และเป็ดเทศ มาเป็นกิจกรรมควบคู่กับการทำนาและปลูกผัก
หลังเข้าร่วมโครงการกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เกษตรกรดำเนินกิจกรรมการเกษตรผสมผสานระหว่างการปลูกพืช ทำนา และเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป โดยสัตว์ที่นำมาเลี้ยงประกอบด้วย โคพื้นเมือง ไก่พื้นเมือง เป็ดเทศ และสุกร ได้ใช้เวลาทั้งหมดดูแลเอาใจใส่กิจกรรมที่ดำเนินการ โดยใช้แรงงานในครอบครัวร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินกิจกรรม เกษตรกรได้เลือกอาชีพที่ตนเองและครอบครัวรัก มีความถนัด จึงสามารถปฏิบัติได้ดี ครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีเงินเก็บออม สมาชิกในครอบครัวมีเวลาพบหน้ากัน ครอบครัวอบอุ่นมีความสุข ความรู้และแนวพระราชดำริจากศูนย์ศึกษาฯ ได้นำพาครอบครัวให้มาถึงจุดจุดนี้ ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริด้านปศุสัตว์ ดำเนินชีวิต กิจกรรมอย่างเรียบง่าย ไม่หรูหราเหมือนเชิงธุรกิจ ไม่ตีกรอบให้กับตนเอง ทำตามกำลังความสามารถ ทำด้วยใจรัก แบบค่อยเป็นค่อยไป
พื้นที่ดำเนินการ - จำนวน 10 ไร่ 3 งาน
แบ่งเป็น - พื้นที่อยู่อาศัย จำนวน 1 งาน
- พื้นที่ทำนา ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์ จำนวน 10 ไร่ 2 งาน
ฐานการเรียนรู้และหัวข้อการเรียนรู้
- การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
- การเลี้ยงเป็ดเทศ
- การเลี้ยงสุกร
- การเลี้ยงโคพื้นเมือง
กิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติ
- รูปแบบและวิธีการทำนา
- การฉีดวัคซีนและการเลี้ยงไก่
- การผลิตน้ำหมักชีวภาพ

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้