ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
นายสุพจน์ โคมณี
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ประชาชนทั่วไป
ปีที่จัดตั้ง
2556
รางวัล
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขที่ 33 หมู่ที่ 5 บ้านหนองข่อย ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
 
ผู้ประสานงาน
คุณสุพจน์
08-1041-0911
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เดิมนายสุพจน์ ประกอบอาชีพทำนาและทำไร่อย่างเดียวแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ ต่อมาจึงปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรผสมผสาน ปี 2540 เข้าร่วมโครงการตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยใช้พื้นที่จำนวน 20 ไร่ ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ทำให้มีประชาชนทั่วไปรวมถึงนักเรียน นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันนายสุพจน์ฯ ทำเกษตรทฤษฎีใหม่บนพื้นที่ 32 ไร่ เน้นผลผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน หากเหลือกินจึงแบ่งให้เพื่อนบ้านหรือนำไปจำหน่าย โดยครอบครัวมีรายได้ทุกวันจากพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ และปลาที่เลี้ยงไว้ นายสุพจน์ฯ ทำการเกษตรแบบรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ทำปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพด้วยตนเองทดแทนการใช้สารเคมี สามารถลดภาระรายจ่ายของครัวเรือนลงได้
จากการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบหาเลี้ยงชีพ จนกระทั่งเป็นตัวอย่างความสำเร็จขยายผลองค์ความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ นายสุพจน์ฯ จึงจัดตั้งหลักสูตรอบรม เพื่อเป็นการปรับแนวคิดและพฤติกรรมของเกษตรกรให้สามารดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมตามธรรมชาติฝึกปฏิบัติที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ นำไปสู่การพึ่งพาตนเองในอนาคต และขยายผลสู่ชุมชนต่อไป

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้