ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
นายสุพจน์ โคมณี
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ประชาชนทั่วไป
ปีที่จัดตั้ง
2556
รางวัล
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขที่ 33 หมู่ที่ 5 บ้านหนองข่อย ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
  แผนผังที่ตั้ง
ผู้ประสานงาน
คุณสุพจน์
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

จุดเด่น - วนเกษตร นาข้าวอินทรีย์ - การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมี - การปลูกผักปลอดสารพิษโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า - การพัฒนาปรับปรุงบำรุงดิน - การเลี้ยงปลาตามวิถีธรรมชาติ, เลี้ยงปลาในนาข้าว - การปลูกข้าวแบบประณีต, ปลูกข้าวต้นเดียว - การขยายพันธุ์ไม้

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้