ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ฯ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาอ่าง/นายทองล้วน ศรีทิน
ประเภท
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
54 หมู่ที่ 9 บ้านดงน้อย ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ศูนย์ศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่ศูนย์ศึกษา
ตู้ ปณ.21 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาอ่าง/นายทองล้วน ศรีทิน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ทำการเกษตร 13 ไร่ รายได้79,500 บาท/ปี
ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริโดยทำตามกำลังที่ทำได้และปลูกพืชหลากหลายชนิด และนำความรู้จากศูนย์ศึกษาฯ ไปประยุกต์ใช้โดยปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง
เบอร์โทรศัพท์ 083-3478134

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้