ศูนย์เรียนรู้ ทอ.
ศูนย์แห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองบิน 7
หน่วยงาน
ทอ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2555
รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยทหารหรือตำรวจ กองทัพไทย ประจำปี 2559
119 หมู่ 5 - - เพชรเกษม ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
ผู้รับผิดชอบศูนย์
เรืออากาศเอก ปราโมทย์ พรหมแก้ว
08-9195-7338
-
ผู้ประสานงาน
เรืออากาศเอก ณรงค์ชัย รัตนะสุขจิตต์
scene_jeo@hotmail.com
08-7102-9409
0-2534-2099
08-7102-9409

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เริ่มก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ ในปี พ.ศ.2555 บริเวณข้างโรงพยาบาลกองบิน กองบิน 7 แต่ไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เนื่องจากพื้นที่ใกล้โรงพยาบาลสามารถดำเนินกิจกรรมได้เพียงการปลูกพืช ส่วนการเลี้ยงสัตว์ และการผลิตปุ๋ยชีวภาพ หรือทำ BIO GAS ไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากมีผลกระทบต่อโรงพยาบาล ดังนั้น ในเดือนธันวาคม 2558 จึงย้ายไปยังสถานที่แห่งใหม่ คือ บริเวณพื้นที่ชั้นนอกของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติด กองบิน 7 ทำให้สามารถทำกิจกรรมได้ครบถ้วน เนื่องจากมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ เช่น บุคลากร คือ เจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน และเจ้าหน้าที่ฟื้นฟู ส่วนผู้เข้ารับการเรียนรู้มี 2 ส่วนคือ ผู้เข้ารับการฟื้นฟู และบุคคลภายนอกที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้เป็นครั้งคราว

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -