ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ฯ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองปลาดุก/นายบุญมา ฤาไกร
ประเภท
เกษตรทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดตั้ง
2560
369 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลาดุก ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ศูนย์ศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่ศูนย์ศึกษา
ตู้ ปณ.21 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองปลาดุก/นายบุญมา ฤาไกร
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ทำการเกษตร แปลงที่ 1 10 ไร่ แปลงที่ 2 22 ไร่ รวม 42 ไร่ รายได้ 150,200 บาท ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริโดยจัดทำแปลงทฤษฎีใหม่และเป็นเกษตรกรต้นแบบและนำความรู้จากศูนย์ศึกษาฯ ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองและถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกเครือข่าย
บอร์โทรศัพท์ 0630-7970497

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้