ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านไทรใหญ่
ด้าน/ประเภท/ชนิด
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดตั้ง
2554
รางวัล
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณสมชาย นกรอด เลขที่ 19/4 หมู่ที่ 5 ถนนเลียบคลองขุนศรี ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
นำทางบนแผนที่  
ผู้ประสานงาน
คุณสมชาย (ประธานกลุ่ม)
09-4404-2111
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านไทรใหญ่ ได้มุ่งส่งเสริมแลกเปลี่ยนความรู้ โน้มน้าวให้สมาชิกพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ของตนในรูปแปลงเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่แบบค่อยเป็นค่อยไป การปลูกข้าว , การเลี้ยงปลา , การทำสวนไม้ผล , การปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงปศุสัตว์ กิจกรรมบันทึกรายได้-รายจ่ายครัวเรือน ทำให้ครอบครัวสมาชิกมีรายได้ตลอดปี , ลดรายจ่ายฟุ่มเฟือย , ลดต้นทุนการผลิต และต่อมาศูนย์ฯ ดำเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 และ 3 ตามความต้องการของสมาชิก เช่น กิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ , การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว , ธุรกิจรวมซื้อ ปัจจัยการผลิตและรวมขายผลผลิต เป็นต้นฯ ปัจจุบันมี 12 กิจกรรมนอกจากนี้ศูนย์ฯ ดำเนินงานโดยยึดหลักซื่อสัตย์ โปร่งใส และการมีส่วนร่วมของสมาชิก

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้