ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ฯ
การผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคโดยการแปรรูปสมุนไพร/ นายสหนี่ เหมเวช
ประเภท
การแปรรูปสมุนไพร
ปีที่จัดตั้ง
2559
หมู่ที่ 9 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
 
ศูนย์ศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่ศูนย์ศึกษา
ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -