ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บจก.พรทิพย์ ภูเก็ต
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ธุรกิจขนาดย่อม
ปีที่จัดตั้ง
2554
รางวัล
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เลขที่ 108/1 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
นำทางบนแผนที่  
ผู้ประสานงาน
คุณวิชัย
0-7626-1555
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

มีวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจเน้นนโยบายคุณภาพทั้งการผลิตและการให้บริการ มีทรัพยากรการผลิต เน้นในเรื่องท้องถิ่นเป็นการลดค่าใช้จ่าย การทำงานระบบเปิด มีการสำรวจความพึงพอใจลูกค้า พนักงานเป็นการสื่อสารแบบสองทาง-คิดค้นพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต ใช้เครื่องจักรการผลิตง่ายไม่ซ้ำซ้อนควบคู่กับมีระบบควบคุมคุณภาพ นอกจากนี้ ยังทำธุรกิจด้วยความอดทนมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียรอย่างต่อเนื่อง มีนโยบายเน้นความซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกค้าและคู่ค้า ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม สถานที่สะอาดเหมาะสม สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและการจ้างงานในท้องถิ่น เน้นรับสินค้าพื้นเมืองในท้องถิ่นและนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจ้างงานคนในท้องถิ่น การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมแก่พนักงาน กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ การทำประโยชน์แก่สังคม สนับสนุนกิจกรรมเยาวชน แหล่งศึกษาดูงานของกลุ่มต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ช่วยเหลืองานการกุศลต่างๆ มีกฎเกณฑ์ข้อบังคับเพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงาน

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้