ศูนย์เรียนรู้ ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.บ้านหนองน้ำขุ่น
หน่วยงาน
ธ.ก.ส.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2552
รางวัล
หมู่ที่ 4 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายจรัล สมคิด
0819404384
-
ผู้ประสานงาน
นายจรัล สมคิด
-
0819404384

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

        บ้านหนองน้ำขุ่น เป็นชุมชนเกษตรกรรม ตั้งอยู่ในตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีพื้นที่ทั้งหมด 2.88 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,800 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านทำการเกษตร ทำสวนผลไม้ อาที ทุเรียน ลองกอง มังคุด เงาะ เป็นต้น แต่ปัจจุบันได้เพิ่มพืชเศรษฐกิจยางพาราด้วย สภาพพื้นที่เป็นเนิน ดินดีอุดมสมบูรณ์ ทำให้ชาวบ้านปลูกพืชผลทางการเกษตรได้ผลดี รสชาติอร่อย

        การพัฒนาของชุมชนมาจากการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติของคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้และกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน เพราะผู้นำมีความเชื่อว่าถ้าร่วมกันจะเกิดพลังในการพัฒนา เพราะชุมชนมีปัญหาคือทุกคนก็มีผลกระทบร่วมกันและปัญหาของชุมชน คือ ปัญหาด้านเกษตรกรรมที่ต้องยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการเพราะถ้าทำด้วยความโลภ ไม่มีความรู้ก็จะเป็นหนี้สินอย่างที่เคยประสบมา ผู้นำจึงจัดให้มีการทำประชาคมวิเคราะห์ปัญหาแล้วหาทางแก้ปัญหา กำหนดความสำเร็จที่มุ่งหวังร่วมกันว่า คนในชุมชนจะประกอบอาชีพเกษตรที่พึ่งตนเองได้ มีผลผลิตที่มีคุณภาพ มีรายได้เพียงพอเพื่อการใช้จ่ายและมีเงินออม ซึ่งในวันนี้สวนผลไม้ของคนในชุมชนได้ผลผลิตที่ดี มีตลาดรับซื้อแน่นอนและยังมีการส่งเสริมให้สมาชิกของศูนย์ฯ ได้ปลูกผักปลอดสาร รวมกลุ่มกันนำผลผลิตสู่ตลาดของเทศบาลเป็นรายได้ เพิ่มอีกทางหนึ่งของครอบครัว

        การพัฒนาชุมชน เป็นการทำให้กลุ่มคนดีขึ้น เจริญขึ้น ในทุก ๆ ด้าน ซึ่งปัจจัยหลักคือ คนดังนั้น การสร้างองค์ความรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ของกระบวนการพัฒนา แต่มีความรู้อย่างเดียวนั้นยังไม่พอ ต้องทำให้ก่อเกิดรายได้ด้วย ชุมชนนั้นจึงจะเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ จะเห็นได้ว่าคนในชุมชนบ้านหนองน้ำขุ่นนั้น มีความสนใจ ใส่ใจ ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ และที่สำคัญแกนนำในชุมชนเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีความตั้งใจที่ดีพร้อมที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวม เป็นนักคิดนักพัฒนาพร้อมที่จะรับข้อมูลความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ ลงมือทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง จึงได้รับความไว้วางใจจากคนในชุมชน เมื่อจะมีการขับเคลื่อนเรื่องใด ก็พร้อมที่จะลงมือทำไปด้วยกัน เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงความเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างแท้จริง

        จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองน้ำขุ่น คือ สมาชิกจะประกอบด้วยคนทั้งตำบลรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง ความเชื่อมั่น เชื่อใจ ไว้ใจในตัวผู้นำ จึงทำให้กระบวนการเรียนรู้ไปในทิศทางเดียวกัน เกิดความสามัคคีกันของคนในชุมชน

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้