ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดตั้ง
2555
รางวัล
โล่เกียรติยศนายกรัฐมนตรี
12/5 หมู่ที่ 1 บ้านนาสาร ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่
ผู้ประสานงาน
คุณประพันธ์
08-5252-2835
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

หลังจากขาดทุนซ้ำซาก จึงคิดทบทวนสาเหตุของการขาดทุน และได้ข้อสรุปว่าตนเองขาดทุนเพราะ “ใช้ต้นทุนในการเกษตรสูงเกินไป” จึงได้คิดหาวิธีลดต้นทุนโดยคิดว่า เมื่อสมัยก่อนคนทำการเกษตรแบบไม่ต้องใช้เงิน ไม่ต้องซื้อปุ๋ย ยาฆ่าแมลง หรือ อาหารปลา ก็ยังสามารถขายผลผลิตได้
จากแนวความคิดดังกล่าว ทำให้เริ่มสังเกตธรรมชาติรอบตัว เริ่มต้นลองผิดลองถูกโดยการทำเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชอื่นแซมต้นมะม่วงและมะขามที่มีอยู่เพื่อเพิ่มรายได้ นำใบไม้ที่หล่นตามพื้นมาทำปุ๋ยหมักทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ส่วนอาหารปลา นำไส้ปลาที่แม่ค้าในตลาดแร่ทิ้งมาทดลองทำเป็นอาหารปลาดุก ทำให้ลดรายจ่ายต้นทุนได้ และเริ่มมีความหวังที่จะสามารถหลุดพ้นปัญหาขาดทุนซ้ำซาก โดยการปรับเปลี่ยนวิธีทำการเกษตร ทำให้ต้องศึกษาหาความรู้และประสานความร่วมมือกับเกษตรอำเภออย่างต่อเนื่อง ใช้วิธีการแก้ปัญหาทีละจุด ทีละส่วน นำกระบวนการผลิตทั้งหมดมาเชื่อมโยงกันเพื่อลดต้นทุนและสร้างรายได้ ดำเนินการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมงควบคู่กันไปตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ และค่อยๆ ปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรแบบปลอดสารพิษในปี 2539 และพัฒนาเป็นเกษตรอินทรีย์ในปี 2549 จนได้รับตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้