ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดตั้ง
2555
รางวัล
โล่เกียรติยศนายกรัฐมนตรี
12/5 หมู่ที่ 1 บ้านนาสาร ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่
ผู้ประสานงาน
คุณประพันธ์
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

จุดเด่น
- ทำไร่นาสวนผสมแบบเกษตรอินทรีย์
- การปลูกพืชอินทรีย์แบบไร้ต้นทุน
- ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ
- การอนุรักษ์ดินและน้ำ
- การปลูกมะนาวนอกฤดู
- การปลูกไม้ยืนต้นเช่นไม้สักและไม้ผลอื่น ๆ
- ด้านปศุสัตว์เช่นการเลี้ยงไก่เลี้ยงปลา

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้