ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ฯ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลาดสมบูรณ์ใหม่/นายคำมุ่ง โปตินัง
ประเภท
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
377 หมู่ที่ 6 บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ศูนย์ศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่ศูนย์ศึกษา
ตู้ ปณ.21 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลาดสมบูรณ์ใหม่/นายคำมุ่ง โปตินัง ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ มีพื้นที่ทำการเกษตร 12 ไร่ รายได้ 135,500 บาท
ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริโดยจัดทำแปลงเกษตรผสมผสานเป็นต้นแบบของหมู่บ้าน และนำความรู้จากศูนย์ศึกษาฯ ไปประยุกต์ใช้เรื่องการเลี้ยงปลาในกระชัง , การเก็บผลผลิตของ
ยางพาราใชในพื้นที่ของตนเอง
เบอร์โทรศัพท์ 062-1092079

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้