ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
นายทวี ประหา
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล (ทุรกันดาร)
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขที่ 115 หมู่ 16 บ้านสุขสวัสดิ์ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ประสานงาน
คุณทวี
09-9914-3917
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

นายทวีได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแรงบันดาลใจในการเป็นเกษตรกร โดยเริ่มบุกเบิกพื้นที่ 30 ไร่ เพื่อทำเกษตรทฤษฎีใหม่เมื่อปี 2535 ซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้ง ป่าไม้ถูกทำลาย ไม่มีนํ้าจากระบบชลประทาน แต่ด้วยความอดทน มุ่งมั่น จึงขุดสระนํ้า โดยมีแหล่งนํ้าซับมาช่วยเติม โดยในปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้เป็นสวนเกษตรครบวงจรที่เป็นจุดเรียนรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัว สวนผลไม้ การเพาะเห็ด เพาะพันธุ์ปลาดุก ทำปุ๋ยอินทรีย์ ฯลฯ โดยเน้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้