ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ฯ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง / นายสุเทพ มะลิเถาว์
ประเภท
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง
ปีที่จัดตั้ง
2560
หมู่ที่ 8 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
 
ศูนย์ศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่ศูนย์ศึกษา
ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -