ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ฯ
นายพงษ์เทพ จินะใจ
ประเภท
การเพาะเห็ด ผลิตเชื้อเห็ดครบวงจร และเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
ปีที่จัดตั้ง
2560
2 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
นำทางบนแผนที่  
ศูนย์ศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่ศูนย์ศึกษา
237 หมู่ 4 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
ชื่อเกษตรกร/ผู้แทน : นายพงษ์เทพ จินะใจ
หมายเลขโทรศัพท์ : 091-1428607
สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
พิกัดที่ตั้ง : 47Q(x) 0521081 (Y) 2082463
ระยะทางการเดินทาง : ระยะทางเริ่มต้นจากศูนย์ศึกษาฯ 9 กิโลเมตร
ความพร้อม/จำนวนผู้มาเยี่ยมชมที่สามารถรับได้ (ต่อครั้ง) : 50 คน
ความพร้อม/จำนวนผู้พักแรมที่สามารถรับได้ในแต่ละครั้ง : ไม่พร้อมรับผู้พักแรม
ก่อนเข้าร่วมโครงการกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เกษตรกรเล่าว่า เดิมประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชเชิงเดี่ยว ราคาผลผลิตการเกษตรไม่คงที่ส่วนใหญ่ต้นทุนการผลิตสูง ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า และยึดอาชีพรับจ้างร่วมกับการทำเกษตร ซึ่งรายได้ที่ได้รับแต่ละเดือนคงที่ รายจ่ายประจำวันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ต้องหาแนวทางในการสร้างรายได้ เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
หลังเข้าร่วมโครงการกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จากการได้เข้าไปเรียนรู้การเพาะเห็ดเศรษฐกิจกับครอบครัวพี่ชาย โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เกิดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้วย “ความขยัน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน” รวมถึงการได้เข้ามาเรียนรู้ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน จากศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ร่วมกัน เกิดทักษะ และแนวทางเลือกใหม่ในการสร้างรายได้ จนสามารถสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับครอบครัว โดยการเพาะเห็ดชนิดต่างๆที่หลากหลาย วางแผนผลิตเป็นรุ่นๆ และแบ่งโรงบ่มเชื้อ สำหรับผลิตก้อนเห็ดจำหน่ายสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ดำรงชีวิตด้วย “ความเรียบง่าย พอประมาณ” ทำตามกำลังของครอบครัว คิดใคร่ครวญด้วย “ความรอบคอบ ” ก่อนดำเนินกิจกรรม นำประสบการณ์มาพัฒนากิจกรรม ทำให้เกิดผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ชีวิตครอบครัวมีความสุข ที่ได้ “ อยู่อย่างพอเพียง ”
พื้นที่ดำเนินการ - จำนวน 1 ไร่ 2 งาน
แบ่งเป็น - พื้นที่อยู่อาศัย โรงเห็ด และเลี้ยงสัตว์ จำนวน 1 ไร่ 2 งาน
ฐานการเรียนรู้และหัวข้อการเรียนรู้
- การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (เห็ดหลินจือ เห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู เห็ดหอม)
- การผลิตก้อนเห็ดจำหน่าย
กิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติ
- การผลิตก้อนเชื้อเห็ด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้