ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ฯ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบึงสา/นายนำชัย ยากันจา
ประเภท
เกษตรทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดตั้ง
2560
28 หมู่ที่ 3 บ้านบึงสา ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
ศูนย์ศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่ศูนย์ศึกษา
ตู้ ปณ.21 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบึงสา/นายนำชัย ยากันจา
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ทำการเกษตร 32 ไร่ รายได้ 307,600 บาท/ปี
ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริโดยจัดทำแปลงเกษตรผสมผสานเป็นแบบอย่างแก่เกษตรกรในหมู่บ้าน และนำความรู้จากศูนย์ศึกษาฯ ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองและถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกเครือข่าย
เบอร์โทรศัพท์ 087-8596354

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้