ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ฯ
นายธนากร ขัติยะ
ประเภท
ผักปลอดสารพิษ
ปีที่จัดตั้ง
2560
66 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
นำทางบนแผนที่  
ศูนย์ศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่ศูนย์ศึกษา
237 หมู่ 4 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริด้านการปลูกผักปลอดภัยสารพิษ
ชื่อเกษตรกร/ผู้แทน : นายธนากร ขัติยะ
หมายเลขโทรศัพท์ : 061-2757632
สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 66 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
พิกัดที่ตั้ง : 47Q(x) 0530488 (Y) 2089790
ระยะทางการเดินทาง : ระยะทางเริ่มต้นจากศูนย์ศึกษาฯ 15 กิโลเมตร
ความพร้อม/จำนวนผู้มาเยี่ยมชมที่สามารถรับได้ (ต่อครั้ง) : 30 คน
ความพร้อม/จำนวนผู้พักแรมที่สามารถรับได้ในแต่ละครั้ง : ไม่พร้อมรับผู้พักแรม
ก่อนเข้าร่วมโครงการกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เกษตรกรเล่าว่า เดิมก่อนที่จะเลือกอาชีพปลูกผักปลอดภัยสารพิษนั้น ตนเองประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้าง ในสภาวะเศรษฐกิจคล่องตัว การลงทุนเกิดขึ้นสูง สิ่งปลูกสร้างเกิดขึ้นจำนวนมาก นั่นหมายถึงรายได้ที่ตนจะได้รับจากการถูกว่าจ้างมีเข้ามาจุนเจือครอบครัวมากเช่นกัน ในระยะเวลาต่อมาเมื่อประเทศประสบปัญหาเศรษฐกิจฟองสบู่ ภาวะทางการเงินตกต่ำ งานเริ่มลดลง ไม่มีใครว่าจ้าง รายได้ที่ได้รับไม่ต่อเนื่อง ไม่เพียงพอ สำหรับค่าครองชีพที่สูงขึ้น บางวันไม่มีงานทำต้องอยู่เฉยๆ กิจกรรมการหาของป่าเพื่อสร้างรายได้เสริมไม่สามารถทำได้ตลอดปี จะมีในบางช่วงฤดูกาลเท่านั้น ซึ่งรายได้ต่างๆที่ได้กล่าวมานี้มีความไม่แน่นอน หากคำนึงถึงอนาคตในวันข้างหน้า ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัว การศึกษาของบุตร และเงินเก็บออมสำหรับใช้ในยามจำเป็น จะหาได้จากที่ใด ดังนั้นจึงมีความคิดหาทางเลือกในการประกอบอาชีพใหม่มาทดแทนอาชีพเดิม จึงเข้ามาศึกษาเรียนรู้และหากิจกรรมการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯเพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพ
หลังเข้าร่วมโครงการกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เนื่องจากเกษตรกรมีภูมิลำเนาตั้งอยู่ในหมู่บ้านที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา ล้อมรอบด้วยขุนเขาและมีแหล่งน้ำจากลำห้วยสายใหญ่ไหลหล่อเลี้ยงตลอดปี พื้นที่แปลงปลูกพืชของเกษตรกรมีภูเขาล้อมรอบเป็นแอ่งอยู่ระหว่างกึ่งกลาง มีลำห้วยไหลอยู่ข้างๆ ให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์สำหรับการเพาะปลูกได้ตลอดปี จากจุดได้เปรียบของพื้นที่ดำเนินการของเกษตรกรทำให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้อย่างต่อเนื่อง โดยเกษตรกรเลือกกิจกรรมปลูกผักปลอดภัยสารพิษ ชนิดผักที่ปลูก ประกอบด้วย คะน้าฮ่องกง ผักกาดขาวปลี และผักกาดฮ่องเต้ ปลูกเป็นรุ่นๆ สลับหมุนเวียนให้ในพื้นที่มีหลากหลายชนิดพืช เพื่อลดความเสี่ยงของราคาผลผลิต ส่งจำหน่ายให้มูลนิธิโครงการหลวงตีนตก รวมทั้งการปลูกขมิ้นชัน ตะไคร้ พริกขี้หนูเสริมในพื้นที่ สามารถเป็นรายได้ที่เกษตรกรเก็บเล็กผสมน้อยออมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ให้กับครอบครัว จากการปลูกผักปลอดภัยสารพิษในที่ราบระหว่างหุบเขานั้น ทำให้การเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชหรือโรคแมลงเข้าทำลายไม่มากถึงขั้นทำให้ผลผลิตเสียหาย การบำรุงพืชผักและพื้นที่ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพบำรุงอยู่เสมอ ทำให้พืชผักงอกงามให้ผลิตที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ นอกจากกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ กิจกรรมเลี้ยงปลา เลี้ยงกบนา เกษตรกรได้นำมาดำเนินการในพื้นที่เพื่อสร้างแหล่งอาหารให้กับครอบครัวผสมผสานกันในพื้นที่
จากผลสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำของหมู่บ้านที่เกษตรกรอยู่อาศัย ทำให้ทรัพยากรต่างๆได้กลับฟื้นตัว คืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง การดำเนินกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษของเกษตรกร สามารถสะท้อนวิถีชีวิต เป็นตัวอย่างที่ดีของการทำเกษตรแบบพึ่งพิงธรรมชาติ เกิดผลสำเร็จที่สัมผัสได้จริง เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร โดยเฉพาะน้ำสำหรับการเพาะปลูกที่ไหลหลั่งตลอดปี เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และที่สำคัญกิจกรรมของเกษตรกรสร้างความปลอดภัยต่อผู้ใช้ประโยชน์จากปลายน้ำ สายน้ำไม่ถูกปนเปื้อนจากสารพิษ การปลูกผักปลอดภัยสารพิษจึงถูกดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ทุกวันนี้ครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีผลกระทบจากการใช้สารเคมี สุขภาพจิตใจเบิกบานมีความสุขจากการได้ทำงานที่ตนรัก สมาชิกในครอบครัวได้ช่วยเหลือกันทำงาน เกิดความเข้าใจกัน ครอบครัวมีรายได้ต่อเนื่อง มีเงินเก็บออม สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผืนป่า สายน้ำ และชุมชนได้อย่างสมดุล ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานสำหรับผู้สนใจกิจกรรมการปลูกผักปลอดภัยสารพิษได้เป็นอย่างดี
พื้นที่ดำเนินการ - จำนวน 2 ไร่ 2 งาน
แบ่งเป็น - พื้นที่อยู่อาศัย จำนวน 2 งาน
- พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 3 ไร่
ฐานการเรียนรู้และหัวข้อการเรียนรู้
- การปลูกพืชผักปลอดภัยสารพิษ (ผักคะน้าฮ่องกง และผักกาดฮ่องเต้)
- การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ
- การปลูกเสาวรส
กิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติ
- การเตรียมแปลง การปลูกผักปลอดสารพิษ
- การเพาะเมล็ดผัก

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้