ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ฯ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอ่างเก็บน้ำห้วยเวียงไพร บ้านลาดกะเฌอ/นางดอกรัก เนาว์ศรีสอน
ประเภท
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
199 หมู่ที่ 8 บ้านลาดกะฌอ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
นำทางบนแผนที่  
ศูนย์ศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่ศูนย์ศึกษา
ตู้ ปณ.21 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอ่างเก็บน้ำห้วยเวียงไพร บ้านลาดกะเฌอ/นางดอกรัก เนาว์ศรีสอน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ทำการเกษตร 6 ไร่ รายได้ 70,500 บาท
ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริโดยจัดทำแปลงเกษตรผสมผสานเป็นต้นแบบของหมู่บ้าน และนำความรู้จากศูนย์ศึกษาฯ เรื่องการเกษตรผสมผสานไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง
เบอร์โทรศัพท์ 095-6749154

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้