ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรือนเพาะพันธุ์มะพร้าว
แปลงมะนาว
แปลงพืชผักสวนครัว
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยตอก
บ่อน้ำ
นายปรีชา เหมกรณ์
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขที่ 55 หมู่ที่ 9 บ้านคลองสิบสาม แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ผู้ประสานงาน
คุณปรีชา
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ด้วยมีความศรัทธาและสนใจในแนวพระราชดำริเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ จึงได้ศึกษาหาความรู้จากหน่วยงานด้านการเกษตรต่างๆ และนำมาทดลองปรับใช้ในพื้นที่ของตนจนประสบความสำเร็จโดยปัจจุบันเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำเขตหนองจอก เผยแพร่องค์ความรู้ให้ทั้งภายในและภายนอกชุมชน อีกทั้งยังเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ และได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์ความรู้ที่ได้จากการเกษตรกรรม คือ การใช้เทคนิคการปลูกมะนาวเพื่อให้ได้ผลผลิตตลอดปี และการเพาะพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้