ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ฯ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 1/นายเทียม ชุมปัญญา
ประเภท
เกษตรทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดตั้ง
2560
140 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลาดุก ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ศูนย์ศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่ศูนย์ศึกษา
ตู้ ปณ.21 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 1/นายเทียม ชุมปัญญา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ทำการเกษตร 10 ไร่ รายได้ 197,500 บาท
ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ โดยจัดทำแปลงทฤษฎีใหม่ และนำความรู้จากศูนย์ศึกษาฯ ไปประยุกต์ใช้ใช้ในพื้นที่ของตนเองและถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกเครือข่าย
เบอร์โทรศัพท์ 084-5181897

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้