ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
นายสมชาย นิลอนันต์
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
รองชนะเลิศ
101 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
ผู้ประสานงาน
คุณสมชาย (ประธานกลุ่ม)
08-9592-1764
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เดิมนายสมชายมีที่ดินจำกัดเพียง 4-5 ไร่ ไม่เพียงพอต่อการทำนา สวนยางหรือสวนปาล์ม จึงหันมาสนใจศึกษาเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเชื่อว่าการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจะเป็นสุขไม่เดือดร้อน ไม่ขัดสน และเหลือเงินเก็บออม จึงเปลี่ยนจากปลูกพืชเชิงเดี่ยวสู่ไร่นาสวนผสมทำให้มีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ราษฎรได้น้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ปฏิบัติจนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จากแนวคิด “ทำด้วยใจ” ยังมาซึ่ง ความอยู่ดีมีกินของตนเองและครอบครัว และสามารถเป็นแบบอย่างให้เกษตรกรรายอื่นๆ ได้

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้