ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
นายสมมาตร บุญฤทธิ์
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ประชาชนทั่วไป
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
รองชนะเลิศ
76 หมู่ที่ 8 บ้านศรีวิไล ถนนกำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
  แผนผังที่ตั้ง
ผู้ประสานงาน
คุณสมมาตร
khun009@hotmail.com
08-6207-1285
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

นายสมมาตรดำเนินการเกษตรโดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ โดยมีแนวคิดว่าคนเราอยู่กับที่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และประพฤติตนตั้งอยู่ในคุณธรรม ไม่เน้นวิธีทำให้มีรายได้เพิ่ม แต่ให้ความสำคัญกับการลดรายจ่าย โดยเริ่มจากการทำบัญชีครัวเรือนของตนเอง และพบว่าหนึ่งในสามของรายจ่ายคือรายจ่ายด้านความเป็นอยู่ ทำให้ตนจึงพยายามลดรายจ่ายเพื่อเพิ่มรายได้ โดยลดรายจ่ายต่างๆ ที่ไม่จำเป็นทั้งหลาย ใช้สินค้าของไทย ลดสิ่งฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็น และเครื่องดื่มที่มีสารกระตุ้นคาเฟอีน เน้นหลักการพึ่งตัวเอง พร้อมทั้งรู้จักประเมินศักยภาพของตนเพื่อประกอบอาชีพอย่างพอประมาณ โดยลดต้นทุนการผลิตในการปลูกชมพู่ ซึ่งจากเดิมปลูกมากถึง 20 ไร่ ลดเหลือเพียง 6 ไร่เท่านั้น เพื่อให้แรงงานเพียง 2 คน คือ ตนเองกับภรรยาสามารถดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากปลูกมากกว่านี้จะดูแลได้ไม่ทั่วถึงต้องจ้างแรงงานเพิ่ม ซึ่งทำให้ต้นทุนสูงขึ้น นอกจากการปลูกชมพู่เป็นหลักแล้ว นายสมมาตรยังวางแผนทำการเกษตรอีกหลายชนิด เช่น เพาะเห็ดฟาง เลี้ยงปลา เลี้ยงหมู (หมูหลุม) ทำปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมัก และน้ำส้มควันไม้ไว้ใช้เอง เน้นการลงมือด้วยตนเอง พึ่งพาตนเอง มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน การขยายพันธุ์ไม้ผล รวมถึงมีการใช้ประโยชน์จากวัสดุทางการเกษตรให้คุ้มค่า ใช้หลักความสมดุลทางธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้