ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ฯ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอ่างเก็บน้ำห้วยเรือบ้านนากับแก้/นายเศรษฐี ลีทนทา
ประเภท
เกษตรทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดตั้ง
2560
75 หมู่ที่ 5 บ้านนากับแก้ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ศูนย์ศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่ศูนย์ศึกษา
ตู้ ปณ.21 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอ่างเก็บน้ำห้วยเรือบ้านนากับแก้/นายเศรษฐี ลีทนทา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ปศุสัตว์ มีพื้นที่ทำการเกษตร 21 ไร่ รายได้ 79,500 บาท/ปี
ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ และนำความรู้จากศูนย์ศึกษาฯ ไปประยุกต์ใช้
เบอร์โทรศัพท์ 088-7299902

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้