ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ฯ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาขาม/นายจันทร์ทวง นันทรักษา
ประเภท
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
193 หมู่ที่ 3 บ้านนาขาม ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ศูนย์ศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่ศูนย์ศึกษา
ตู้ ปณ.21 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาขาม/นายจันทร์ทวง นันทรักษา
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ทำการเกษตร 3 ไร่ รายได้89,000 บาท
ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ พออยู่ พอกิน พอเพียง และนำความรู้จากศูนย์ศึกษาฯ ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองและถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกเครือข่าย
เบอร์โทรศัพท์ 083-3527641

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้