ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
นพค.36
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
หมู่5 บ้านคอนผึ่ง ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผบ.นพค.36
afdc_mdu36@hotmail.com
0897552007
053687201
afdc_mdu.36@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
นพช.นพค.36
081287201
053687201
afdc_mdu.36@hotmail.com

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -