ศูนย์เรียนรู้ บช.ตชด.
ศอน.บก.ตชด.ภาค 2
หน่วยงาน
บช.ตชด.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2536
รางวัล
บ้านจอมบึง หมู่ที่ 8 - - ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
นำทางบนแผนที่   แผนผังที่ตั้ง
ผู้รับผิดชอบศูนย์
พ.ต.อ.นิตินัย สุขะวิริยะ ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
-
-
ผู้ประสานงาน
-
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ศอน.บก.ตชด.ภาค 2
1. พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยม ศอน.บก.ตชด.ภาค ๒ เมื่อ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๒
1) ให้มุ่งเน้นฝึกอาชีพศิษย์เก่า ที่ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อแล้วขยายผลไปยังผู้ปกครอง และชาวบ้านในท้องถิ่น
2) ให้ฝึกอาชีพที่สามารถใช้ได้ในท้องถิ่นและเยาวชนสามารถนำไปใช้ได้จริง
3) ปรับปรุงอาชีพที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้ดีขึ้น
4) เมื่อผลิตผลออกมาสามารถหาตลาดจำหน่ายได้
5) เน้นการฝึกเยาวชนให้เป็นผู้นำทางการเกษตรและเป็นผู้นำท้องถิ่น
6) ให้เพิ่มความรู้ การควบคุมโรคพืชโดยธรรมชาติให้มีการศึกษาผู้ใหญ่นอกระบบควบคู่กันไป

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้