ศูนย์เรียนรู้ กอ.รมน.-กศน.
กศน.ตำบลบางนาค
หน่วยงาน
กอ.รมน.-กศน.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ด้านความมั่นคง
ปีที่จัดตั้ง
2558
รางวัล
ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายรชต มั่นคง
0848562947
-
ผู้ประสานงาน
-
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบติการเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคง สนับสนุนศูนย์เรียนรุ้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -