ศูนย์เรียนรู้ กอ.รมน.-กศน.
ศูนย์เรียนรุ้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล
กศน.ตำบลบางนาค
หน่วยงาน
กอ.รมน.-กศน.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ด้านความมั่นคง
ปีที่จัดตั้ง
2559
รางวัล
ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
นำทางบนแผนที่   แผนผังที่ตั้ง
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายรชต มั่นคง
eid0831828866@gmail.com
0944412171
-
ผู้ประสานงาน
นายรชต มั่นคง
eid0831828866@gmail.com
0944412171
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบติการเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคง สนับสนุนศูนย์เรียนรุ้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -