ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ฯ
การเลี้ยงกุ้งทะเลด้วยระบบชลประทานน้ำเค็ม / นายดำรง เสนาะสรรพ์
ประเภท
การเลี้ยงกุ้งด้วยระบบชลประทานน้ำเค็ม
ปีที่จัดตั้ง
2560
47/1 หมู่ที่ 7 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
นำทางบนแผนที่  
ศูนย์ศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่ศูนย์ศึกษา
ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ข้อมูลพื้นฐาน
1.ประวัติส่วนตัว
อายุ : 69 ปี (เกิดวันที่ - เดือน - ปี พ.ศ. 2491)
สถานภาพ : สมรสกับ นางยะ เสนาะสรรพ์ มีบุตร 2 คน
ที่อยู่ปัจจุบัน: 47/1 หมู่ 7 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160
เบอร์โทรศัพท์ : 085-2790317
2.ประวัติการศึกษา
จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3.ประวัติการประกอบอาชีพ
นายดำรง เสนาะสรรพ์ เริ่มทำการเลี้ยงกุ้งตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 ช่วงแรก เลี้ยงกุ้งกุลาดำเลี้ยงแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและเป็นการเลี้ยงกุ้งระบบเปิดและมีการใช้สารเคมีในการเลี้ยง ช่วงแรกก็ล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอดมีได้บ้างเสียบ้างทำให้เกิดเป็นหนี้สินจำนวนหลายแสนบาทจนกระทั่งในปี พ.ศ.2548 ได้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำ จากศูนย์คุ้งกระเบนฯ โดยมีนักวิชาการจากศูนย์มาแนะนำการเลี้ยงกุ้งระบบกึ่งปิดและใช้จุลินทรีย์ในการเตรียมบ่อและตลอดระยะเวลาของการเลี้ยง ซึ่งทำให้การเลี้ยงกุ้งประสบผลสำเร็จและทำให้มีเงินเหลือพอชำระหนี้สินจากการเลี้ยงกุ้งที่ผ่านมาได้และมีการรวมกลุ่มและฝึกอบรมโครงการต่างๆประกอบด้วย
• เข้ารับการอบรมระบบจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างยั่งยืนตามแนวทาง Code of Conduct
• เข้าร่วมกลุ่มกับผู้เลี้ยงสัตว์น้ำด้วยระบบชลประทานน้ำเค็มอ่าวคุ้งกระเบน
• เข้าเป็นสมาชิกหน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ
• เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการฟื้นฟูเกษตรกร ของทางศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
• เข้ารับการอบรมระบบมาตรฐาน จีเอพี มกษ.7401-2552
• เข้าร่วมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอ่าวคุ้งกระเบน ซึ่งเป็นโครงการรับรองฟาร์มแบบกลุ่ม
4.การถือครองที่ดิน
การครอบครองที่ดินที่เลี้ยงกุ้ง มีเอกสารสิทธิ์ (สทก.) พื้นที่ฟาร์มทั้งหมด 10 ไร่
5.แรงงานในครัวเรือน
จำนวน 3 คน
รูปแบบการจัดการพื้นที่ พื้นที่ฟาร์มทั้งหมด 10 ไร่ ประกอบด้วย
1. บ่อพักน้ำ จำนวน 1 บ่อ
2. บ่อเลี้ยงกุ้ง จำนวน 2 บ่อ
3. บ่อเก็บเลน 1 บ่อ
4. บ้านพักอาศัย และพื้นที่ปลูกผักสวนครัว
กิจกรรมที่ดำเนินการภายในแปลง
การเลี้ยงกุ้งแบบระบบกึ่งปิด โดยไม่ใช้สารเคมีและใช้จุลินทรีย์ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง
บทสรุป
ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริการเลี้ยงกุ้งด้วยระบบชลประทานน้ำเค็ม นายดำรง เสนาะสรรพ์ เป็นศูนย์เรียนรู้ขนาดเล็ก ที่มีแหล่งความรู้ให้ผู้มาเข้าชมศึกษา ซึ่งลุงดำรงเป็นเกษตรกรที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านใช้สมุนไพรกับจุลินทรีย์ในการเลี้ยงกุ้ง เพื่อย่อยสลายของเสียและปรับสภาพพื้นบ่อ ในการแก้ปัญหา โดยจะควบคุมเรื่องคุณภาพน้ำและปริมาณอาหารที่ให้ เพราะจะมีผลต่อการหมักหมมของเสียที่ก้นบ่อ นอกจากนั้นพื้นที ที่ว่าง ยังมีการปลูกพืชผักส่วนครัวและผลไม้ต่างๆ เช่น มังคุด มะพร้าว และอื่นๆอีกมากมายไว้กินไว้ใช้โดยไม่ต้องซื้อกินซึ่งเป็นการอยู่อย่าง แบบพอเพียงเปรียบเสมือนมีตู้เย็นส่วนตัวขนาดใหญ่โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -