ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ฯ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่ บ้านนานกเค้า/นางใกล้ ลุนาวัน
ประเภท
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
132 หมู่ที่ 10 บ้านนานกเค้า ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ศูนย์ศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่ศูนย์ศึกษา
ตู้ ปณ.21 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่ บ้านนานกเค้า/นางใกล้ ลุนาวัน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ทำการเกษตร 8 ไร่ รายได้ 65,000 บาท
ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริโดยจัดทำแปลงเกษตรผสมผสานเป็นต้นแบบของหมู่บ้านและนำความรู้จากศูนย์ศึกษาฯ ไปประยุกต์ใช้โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวในพื้นที่ของตนเอง
และถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกเครือข่าย
เบอร์โทรศัพท์ 089-2772740

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้