ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
นายสมพงษ์ พรผล
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ประชาชนทั่วไป
ปีที่จัดตั้ง
2554
รางวัล
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บ้านเลขที่ 55/1 หมู่ที่ 2 บ้านท่าอยู่ ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
นำทางบนแผนที่  
ผู้ประสานงาน
คุณสมพงษ์
09-9401-8899
07-644-4420

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

จากความยากจนแต่ด้วยความมุ่งมั่น ขยัน และดำเนินชีวิตตามหลักธรรมมาโดยตลอด ทำให้มีการวางแผนชีวิตอย่างถูกต้อง คิดเป็นระบบ และสอนลูกให้เป็นคนดีมีระเบียบวินัย ใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด รับใช้สังคม สามารถนำหลักธรรมมาประยุกต์เข้ากับหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างลึกซึ้ง สร้างตัวโดยยึดอาชีพทำนา สวนยางพารา ไม้ผลและพืชหมุนเวียน พืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา เป็ด เป็นอาหารลดรายจ่ายในครัวเรือน และนำผลผลิตที่เหลือไปขายในตลาดชุมชน
ปัจจุบันมีพื้นที่ทำกินถึง 200 ไร่ (จากเดิมมีเพียง 8 ไร่) มีฐานะมั่นคง เป็นครอบครัวที่อบอุ่น และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครอบครัวอื่นในชุมชน และเป็นผู้นำชุมชนลุกขึ้นมาเรียนรู้และค้นหาทางออกเพื่อให้พึ่งพาตนเองจนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยรวมกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางท่าอยู่ขึ้น จนปัจจุบันสามารถผลิตยางแผ่นที่มีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด จนชุมชนสามารถกำหนดราคายางแผ่นได้เอง , จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ของชุมชน , เป็นผู้นำการจัดตั้งธนาคารหมู่บ้าน และการรวมกลุ่มทำผลิตภัณฑ์จากเศษยางพารา และใบยาง จนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ทรัพยากรในชุมชน เช่น ตุ๊กตา เต่า อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นที่นิยมจนเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัด ทำให้กลุ่มเกษตรกรเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้