ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนบ้านดอกบัว
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2553
รางวัล
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายบาล บุญก้ำ หมู่ที่ 4 บ้านดอกบัว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
  แผนผังที่ตั้ง
ผู้ประสานงาน
คุณบาล บุญก้ำ (ผู้นำชุมชน)
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

จุดเด่น
- การทำนาข้าวและแปรรูปข้าว
- การรวมกลุ่มสานเข่งสุ่มไก่จากไม้ไผ่และการจักสานผักตบชวา
- การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์แพงโกล่า
- การอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้