ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนบ้านดอกบัว
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2553
รางวัล
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายบาล บุญก้ำ หมู่ที่ 4 บ้านดอกบัว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ผู้ประสานงาน
คุณบาล บุญก้ำ (ผู้นำชุมชน)
08-2895-7321
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

บ้านบัว (ดอกบัว) แต่เดิมเป็นป่าโดยเริ่มแรกมีบ้านอยู่สองหลังเท่านั้น ปัจจุบันบ้านบัวมีประชากร 763 คน จำนวน 215 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน ปลูกหญ้า เลี้ยงสัตว์ และอาชีพหัตกรรมจักสานเข่งไม้ไผ่เป็นอาชีพที่ทำให้ประชากรในหมู่บ้านมีรายได้มาก
มีผลิตภัณฑ์เด่นของหมู่บ้าน ได้แก่ ข้าว หญ้าแพงโกล่า ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่(เข่ง) ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา เป็นต้น

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้