ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ฯ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาตาล/นายถา ยะพลยา
ประเภท
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
70 หมู่ที่ 3 บ้านนาตาล ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
ศูนย์ศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่ศูนย์ศึกษา
ตู้ ปณ.21 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาตาล/นายถา ยะพลยา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ทำการเกษตร 60 ไร่ รายได้238,550 บาท/ปี
ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริโดยทำตามกำลังที่ทำได้ ปลูกพืชหลากหลายชนิด และนำความรู้จากศูนย์ศึกษาฯ ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองและถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกเครือข่าย
เบอร์โทรศัพท์ 084-9556880

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้