ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
นายประมาณ ประสงค์สันติ
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล (ทุรกันดาร)
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขที่ 61/10 หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งนางครวญ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
  แผนผังที่ตั้ง
ผู้ประสานงาน
คุณประมาณ
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ในการเริ่มต้นทำไร่ที่บ้านทุ่งนางครวญช่วงนั้นถือเป็นยุคบุกเบิก ประชาชนในพื้นที่มีการทำไร่เลื่อนลอย เช่น ข้าวโพด และมันสำปะหลัง มีการใช้ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลงอย่างมาก ทำให้ที่ดินเสื่อมคุณภาพอย่างรวดเร็ว นายประมาณฯ จึงเกิดแนวคิดการปลูกพืชที่ทำให้ดินเสื่อมสภาพช้าที่สุด และได้ใช้ที่ดินที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด โดยเริ่มปลูกยางพาราในปี พ.ศ.2541 และต่อมา ได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีก จำนวน 12 ไร่ เพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน
หลังจากเริ่มทดลองปลูกยางพารา นายประมาณได้เล็งเห็นที่ดินบริเวณร่องแถวยางพาราที่เป็นที่ว่าง จึงได้หาแนวทางที่จะใช้ประโยชน์จากที่ว่างนั้น โดยเริ่มปลูกข้าวโพดและข้าว ปรากฏว่าข้าวให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ เพราะก่อนหน้านั้นครอบครัวนายประมาณต้องซื้อข้าวสาร หลังจากทดลองปลูกข้าวทำให้ครอบครัวไม่ต้องเสียเงินซื้อข้าว นายประมาณจึงมองหาช่องทางอื่นเพื่อประหยัดเงินค่ากับข้าว โดยเริ่มต้นปลูกผักและเลี้ยงปลาและไก่ไว้บริโภคในครอบครัว

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้