ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
นายยวง เขียวนิล
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
รองชนะเลิศ
เลขที่ 91/1 หมู่ที่ 7 บ้านราษฎร์นิยมคลองลากค้อน ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ผู้ประสานงาน
คุณยวง
08-1929-9159
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ในปี 2537 หลังจากผ่านพ้นวิกฤติต่างๆ นายยวงตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ จึงเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ที่วัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อได้ความรู้กลับมาจึงเริ่มลงมือทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ของตนเอง เมื่อพบปัญหานายยวงมีความเพียรพยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆโดยขอคำปรึกษาจากสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงแสน สำนักงานประมงจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ จนสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และประสบการณ์ตนเองเรื่อยมา จนกระทั่งปี 2538 เกิดน้ำท่วมใหญ่ แปลงเกษตรทั้งหมดเสียหาย เมื่อน้ำลด บ่อน้ำที่นายยวงได้ขุดไว้ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่กลับมีปลาเข้ามาอยู่มากมาย นายยวงจึงผ่านพ้นวิกฤติอุทกภัยได้ด้วยรายได้จากการขายปลา จากเหตุการณ์ดังกล่าว ได้สร้างแรงศรัทธาต่อแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ จึงมีเป้าหมายที่จะทำให้แปลงเกษตรของตนแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นสวนป่าของชุมชนที่สามารถเป็นตัวอย่างถ่ายทอดความสำเร็จตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้