ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ฯ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบอน/นายแดง โพธิบัติ
ประเภท
เกษตรทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดตั้ง
2560
74 บ้านบอน ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
  แผนผังที่ตั้ง
ศูนย์ศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่ศูนย์ศึกษา
ตู้ ปณ.21 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบอน/นายแดง โพธิบัติ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ทำการเกษตร 20 ไร่ รายได้ 129,000 บาท ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ โดยพออยู่ พอกิน พอเพียงและนำความรู้จากศูนย์ศึกษาฯ ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองและถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกเครือข่าย
เบอร์โทรศัพท์ 094-3679577

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้