ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ฯ
นายสินชัย วิริยะจรรยงค์
ประเภท
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
9/1 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
นำทางบนแผนที่  
ศูนย์ศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่ศูนย์ศึกษา
237 หมู่ 4 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริด้านเกษตรผสมผสาน
ชื่อเกษตรกร/ผู้แทน : นายสินชัย วิริยะจรรยงค์
หมายเลขโทรศัพท์ : 089-4328607
สถานที่ตั้ง : 9/1 บ้านแม่ฮ้อยเงินใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
พิกัดที่ตั้ง : 47Q(x) 0515759 (Y) 2079351
ระยะทางการเดินทาง : ระยะทางเริ่มต้นจากศูนย์ศึกษาฯ 19 กิโลเมตร
ความพร้อม/จำนวนผู้มาเยี่ยมชมที่สามารถรับได้ (ต่อครั้ง) : 20 คน
ความพร้อม/จำนวนผู้พักแรมที่สามารถรับได้ในแต่ละครั้ง : ไม่พร้อมรับผู้พักแรม
ก่อนเข้าร่วมโครงการกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เกษตรกรเล่าว่าเดิมตนเองประกอบอาชีพรับจ้างเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มีรายได้เพียงอย่างเดียวเข้ามาจุนเจือครอบครัว ซึ่งตนมีความคิดว่าถ้าหากวันเวลาล่วงเลยไปตนเองมีอายุเพิ่มขึ้น น่าจะหาอาชีพเสริมมารองรับไว้ หากเมื่อวันใดลาออกจากบริษัทไปจะได้มีอาชีพ มีกิจกรรมสร้างรายได้ทำต่อไป และด้วยเหตุผลส่วนตัวที่ชอบกิจกรรมการเกษตรเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว มีพื้นที่ของครอบครัวอยู่ จึงได้ใช้เวลาว่าง ในวันที่ไม่ได้ไปทำงานหรือลางานเพื่อไปเสาะแสวงหาความรู้ต่างๆทางด้านการเกษตร และแหล่งสำคัญที่ได้เข้าไปเรียนรู้ ช่วยจุดประกายในหลายๆกิจกรรมก็คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
หลังเข้าร่วมโครงการกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เกษตรกรได้นำแนวคิดและองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากแหล่งวิชาการต่างๆ ตลอดจนน้อมนำแนวพระราชดำริ เดินทางบนพื้นฐานความพอเพียงมาปรับใช้ วางแผนจัดสรรพื้นที่ เลือกกิจกรรมที่ตนเองและครอบครัวถนัดมาดำเนินการตามกำลังความสามารถ เลือกความหลากหลาย ให้รายได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีแหล่งอาหารในครัวเรือนไม่จำเป็นต้องซื้อหา ภรรยาสามารถดำเนินการในช่วงที่ตนเองไปทำงานได้อย่างไม่ลำบาก ซึ่งตนได้ใช้เวลาในตอนเย็นและวันเสาร์อาทิตย์มาลงพื้นที่ทำเกษตรผสมผสานอย่างเต็มที่ ผลผลิตที่ได้ภรรยาได้นำไปจำหน่ายในชุมชน ชีวิตครอบครัวมีความสุข ทุกกิจกรรมได้เกื้อกูลประโยชน์ต่อกัน เช่น มูลสัตว์ เกษตรกรมาใช้บำรุงพืชผัก น้ำที่ถ่ายออกจากบ่อกบไหลลงบ่อปลาดุกได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ในส่วนของการเลี้ยงกบเนื้อจะเลือกเลี้ยงในกระชังเมื่อกบถ่ายลงบ่อจะเป็นอาหารให้กับปลานิลที่ว่ายมาอยู่บริเวณรอบๆกระชัง การปลูกพืชผัก ไม้ผล เน้นกระบวนการทางธรรมชาติใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดปุ๋ยคอก และน้ำหมักชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมี
ทุกวันนี้เกษตรกรดำเนินกิจกรรมเกษตรผสมผสานอย่างเต็มที่ จัดสรรพื้นที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างลงตัว วางเส้นทางเดินในพื้นที่พร้อมดูความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม ตลอดจนมีความรอบรู้ ละเอียดในการคัดเลือกกิจกรรม ดำเนินชีวิตโดยไม่ประมาท ไม่ฟุ้งเฟ้อ รายได้ที่ได้รับมาหลังจากหักค่าใช้จ่ายก็จะเก็บไว้เป็นเงินออม สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเกษตรกรคนหนึ่งที่สามารถประกอบอาชีพทำงานในบริษัท แต่มีใจรักทางการเกษตร มองการณ์ไกลในวันข้างหน้า ซึ่งสุดท้ายแล้วชีวิตการทำงานของลูกจ้าง เมื่ออายุมากขึ้นจนไม่สามารถทำงานได้ จำเป็นต้องกลับมาอยู่ยังถิ่นฐานเดิม หากมีการวางแผนรับมือ ก็สามารถเชื่อมต่อกิจกรรมและอาชีพได้อย่างไม่ต้องกังวล เหล่าไม้ผลเจริญเติบโตขึ้นตามอายุการปลูก และทยอยให้ผลผลิต พื้นที่ว่างระหว่างต้นไม้ผลไม่เคยว่างเว้นจากชนิดพืชผักต่างๆที่สามารถนำไปบริโภคและจำหน่ายสร้างรายได้ ปัจจุบันสามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงาน เรียนรู้วิถีชีวิต เป็นตัวอย่างรูปแบบของการจัดสรรพื้นที่ ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อนบ้าน ประชาชนทั่วไป ตลอดจนชาวต่างประเทศที่สนใจ และตัวเกษตรกรเองมีความเต็มใจและพร้อมที่จะแนะนำให้เพื่อนบ้านได้เจริญรอยตามหันมาทำเกษตรผสมผสาน หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนและเผยแพร่แนวพระราชดำริสู่ชุมชน
พื้นที่ดำเนินการ - จำนวน 6 ไร่ 1 งาน
แบ่งเป็น - พื้นที่อยู่อาศัย จำนวน 1 ไร่
- พื้นที่ทำการเกษตรผสมผสาน จำนวน 5 ไร่ 1 งาน
(ปลูกไม้ผล พืชผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงสุกร)
ฐานการเรียนรู้และหัวข้อการเรียนรู้
- รูปแบบและวิธีการทำเกษตรแบบผสมผสาน
- การปลูกและดูแลไม้ผล (ลำไย ส้มโอ กล้วยน้ำว้า)
- การปลูกพืชผักและพืชสวนครัว
- การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ
- การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบ
- การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
- การเลี้ยงปลา (ปลาดุก ปลานิล)
- การเลี้ยงเป็ดเทศ
- การเลี้ยงสุกร
กิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติ
- การเพาะเมล็ดพืชผักและการปลูก
- การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ
- การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบ

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้