ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ฯ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลาดสมบูรณ์/นายประสิทธิ์ พุทธมา
ประเภท
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
450 หมู่ที่ 12 บ้านลาดสมบูรณ์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ศูนย์ศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่ศูนย์ศึกษา
ตู้ ปณ.21 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลาดสมบูรณ์/นายประสิทธิ์ พุทธมา ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีพื้นที่ทำการเกษตร 12 ไร่ รายได้ 89,500 บาท
ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริโดยจัดทำแปลงเกษตรผสมผสานเป็นต้นแบบของหมู่บ้าน และนำความรู้จากศูนย์ศึกษาฯ ไปประยุกต์ใช้โดยการผลิตข้าวพันธุ์ดีใช้ในพื้นที่ของตนเอง
เบอร์โทรศัพท์ 088-3080017

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้