ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บจก.แปลนครีเอชั่นส์
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ธุรกิจขนาดกลาง
ปีที่จัดตั้ง
2556
รางวัล
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขที่ 8 หมู่ที่ 8 บ้านกระบือ ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
  แผนผังที่ตั้ง
ผู้ประสานงาน
คุณสุกานดา (ผจก.)
passakorn@plantoys.com
0-2237-9070
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

บจก.แปลนครีเอชั่นส์ ประสบปัญหาจากการที่พันธมิตรในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายรายใหญ่ประสบปัญหาวิกฤตการณ์การเงิน ส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังบริษัทฯ ต่อมาในปี 2551 ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา ทำให้ส่งผลกระทบต่อการสั่งซื้อ และการวางแผนการผลิตของ
บริษัทฯ นอกจากนี้ในปี 2555 มีนโยบายการปรับค่าแรงขั้นต่ำ จึงส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต และความสามารถในการแข่งขันกับตลาดต่างประเทศ ทำให้บริษัทฯ ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยระบบคุณค่า มีคุณภาพประสิทธิภาพและเป็นผู้นำในธุรกิจของเล่นที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีกำไรเพื่อขยายธุรกิจ แบ่งปันผู้เกี่ยวข้องและแสดงการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัทเป็นผู้ผลิตรายแรกของโลกที่นำไม้ยางพารามาใช้ในการผลิตของเล่น โดยไม้ยางดังกล่าวเป็นไม้ยางที่มีอายุเกิน 25 ปี และหมดอายุการให้น้ำยางแล้ว ซึ่งเดิมจะถูกตัดทิ้ง และเผาแปรสภาพเป็นถ่าน แต่แปลนทอยส์ได้เพิ่มคุณค่าให้กับไม้ยางเหล่านี้ ด้วยการนำมาทำของเล่นไม้ที่ผ่านกระบวนการ
และกรรมวิธีพิเศษในการรักษาเนื้อไม้โดยไม่ใช้สารเคมี ทำให้ของเล่นของแปลนทอยส์มีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับเด็ก

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้