ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บจก.แปลนครีเอชั่นส์
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ธุรกิจขนาดกลาง
ปีที่จัดตั้ง
2556
รางวัล
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขที่ 8 หมู่ที่ 8 บ้านกระบือ ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
  แผนผังที่ตั้ง
ผู้ประสานงาน
คุณสุกานดา (ผจก.)
passakorn@plantoys.com
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

จุดเด่น
- เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายของเล่นไม้ โดยใช้วัตถุดิบเป็นยางพาราภายในพื้นที่จังหวัดตรัง
- เน้นผลิตของเล่นที่มีคุณภาพ เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก และปลอดภัย เพราะไม่ใช้สารเคมีในการรักษาเนื้อไม้
- นำสิ่งที่ไม่มีประโยชน์มาทำให้เกิดประโยชน์ คือ นำไม้ยางพาราที่มีอายุเกิน 25 ปี ซึ่งหมดอายุการให้น้ำยางแล้ว มาเพิ่มคุณค่าโดยนำมาผลิตเป็นของเล่นไม้
- ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านที่ถนัดและเชี่ยวชาญ และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- พลังงานทดแทน(ชีวมวล)

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้